นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย ("PDPA") คือ:
บริษัท: บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ GN2201-04 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

อีเมลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("DPO"): compliance@changan.co.th


กฎทั่วไป

บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA” ) อย่างเคร่งครัด และ ปฏิบัติตามหลักการของความถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใส การจำกัดวัตถุประสงค์ การลดขนาดข้อมูล ความถูกต้อง ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล ความสมบูรณ์และการรักษาความลับ และความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ CHANGAN (“นโยบายนี้” ) คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใช้ สินค้าหรือบริการบน เว็บไซต์ CHANGAN

โปรดเข้าใจว่าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานอิสระและแอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา โปรดทำความเข้าใจและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อบุคคลที่สามโดยตรง

เครื่องมือค้นหา โซเชียลมีเดีย ลิงก์และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ บางตัวอาจมีลิงก์เว็บที่ดำเนินการและดูแลโดยบุคคลที่สาม แต่เราไม่สามารถควบคุมบุคคลที่สามดังกล่าวได้ โปรดทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้ใช้กับการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการบน เว็บไซต์ CHANGAN www.changan.co.th รวม ถึง การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา


คำเตือน:

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ

เพื่อปรับให้เข้ากับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน การบริการด้านการทำงาน ฯลฯ นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไข เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางข้อความป๊อปอัปเพื่อรับเวอร์ชันที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

เราเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อคุณ และเรามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของอุตสาหกรรม

โดยการตรวจสอบหรือคลิกที่ "อ่าน" "ตกลง" หรือการกระทำอื่น ๆ ที่มีความหมายเดียวกันกับนโยบายที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บ จะถือว่าคุณยอมรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของนโยบายนี้และยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาใด ๆ ของนโยบายนี้ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทั่วไป สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นมีความจำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะตรวจสอบหรือคลิก "อ่าน" "ตกลง" หรือการกระทำอื่น ๆ ที่มีความหมายเดียวกัน การยอมรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีให้ และส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตระหนักและเข้าใจความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ของเนื้อหานี้ เว็บไซต์ CHANGAN สามารถใช้งานได้หลังจากยืนยันความเข้าใจและข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เราจะระบุข้อกำหนดโดยการทำเป็นตัวหนา หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่สมเหตุสมผลที่ (อาจ) เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ ข้อกำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ฯลฯ และคุณควรให้ความสำคัญในการอ่านนโยบายนี้ หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในนโยบายนี้

โปรดเข้าใจว่า บริการ ของเรา มีไว้สำหรับสาธารณะ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฟังก์ชันและบริการที่คุณใช้บทที่ 1 คำจำกัดความและพื้นฐานทางกฎหมาย

ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา (เจ้าของข้อมูล) ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่ถูกระบุตัวตนด้วยชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัว ข้อมูลสถานที่ การระบุตัวตนทางออนไลน์ หรือโดยการอ้างอิงถึงองค์ประกอบทางกายภาพ สรีระวิทยา พันธุกรรม อัตลักษณ์ทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ความทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน (ข้อมูลอ่อนไหว) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ส่วนที่ 2 พื้นฐานทางกฎหมาย

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม PDPA อย่างเคร่งครัด โดยปกติแล้วเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากเจ้าของข้อมูล และเรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ในกรณีที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวว การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน ฯลฯ (อาจ) มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านการแจ้งเตือนที่ได้รับการปรับปรุงหรือการแจ้งเตือนทันที (เช่น ป๊อปอัป การแจ้งเตือน) และรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

โดยทั่วไปเราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และ
 • เราจำเป็นต้องทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณ
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้ง และ/หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เราอาจยึดถือภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้


บทที่ 2 คุณลักษณะทางธุรกิจที่เรานำเสนอและวิธีที่เรารวบรวมและ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน
ตามสัญญาการซื้อขายกับคุณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มอบให้แก่คุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ อีเมล ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเปิดเผยต่อเรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม ฯลฯ ต่างๆ ที่มอบให้แก่คุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ก็อาจถูกเก็บรวบรวมเช่นกัน

ส่วนที่ 2 เราจะรวบรวมและ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

เรารวบรวมและ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้จำเป็นต่อการนำเสนอคุณลักษณะหรือบริการบนเว็บไซต์ CHANGAN และเราจะไม่ทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติหรือส่งข้อความทางการตลาดถึงคุณทางอีเมล โทรศัพท์ ฯลฯ ตามข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ ดังนั้น หากคุณไม่ให้และอนุญาตให้เรา ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการกับคุณได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ CHANGAN


สินค้าหรือบริการ ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์
ติดต่อเรา เรื่อง、ชื่อ - นามสกุล、 รุ่นที่สนใจ หมายเลขโทรศัพท์、อีเมล、ข้อมูลติดต่ออื่นๆ (ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือบัญชีโซเชียลอื่นๆ)、ข้อความ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หัวเรื่อง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ จะถูกรวบรวมเพื่อตอบคำถามของคุณ ตอบกลับคุณด้วยข้อเสนอของบริษัท และให้บริการที่คุณต้องการ
การดำเนินงานเว็บไซต์ การดำเนินงานและการบำรุงรักษา คุกกี้ การเข้าชม อัตราการคลิก และการตอบสนองอื่นๆ ของผู้ใช้ ข้อมูลคุกกี้ จะถูกรวบรวมเพื่อประเมินจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและหน้าที่ผู้ใช้เยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหา เพื่อให้มั่นใจถึงความมีเสถียรภาพและความแม่นยำของการบริการวิเคราะห์ทางสถิติของเราและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
ทดลองขับ รุ่น , ตัวแทนจำหน่าย, วันที่และเวลา, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายเพื่อติดต่อผู้ใช้เพื่อทำการนัดหมาย
การคำนวณทางการเงิน รุ่น, เงินดาวน์, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลากู้, การจัดไฟแนนซ์, อัตราค่างวดต่อเดือน, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ตัวแทนจำหน่าย ใช้สำหรับการคำนวณทางการเงิน

2. นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อเราทางอีเมล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้

(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ
(3) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ
(4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจเปิดเผยในอีเมลของคุณ

3. วัตถุประสงค์และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากคุณ

(1) เรารวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการใช้งาน CHANGAN ในการเข้าถึง แบ่งปัน กู้คืนข้อมูล ข้าม คัดลอก กรอกแบบฟอร์ม และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ สถานการณ์เฉพาะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้
 • ตอบสนองต่อคำขอของคุณผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • การแจ้งเตือนข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาทางสถิติที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการอัปเดตและเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือเพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้เว็บไซต์ วิจัยและวิเคราะห์เนื้อหาและบริการของเรา
 • เรารวบรวมข้อมูลด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อรับรองความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบ ตลอดจนเพื่อปกป้องผู้ใช้จากการโจมตีภายนอกที่อาจเกิดขึ้น

(2) ด้วยความยินยอมของคุณ ข้อมูลบางอย่างอาจถูกรวบรวมผ่านคุกกี้หรือวิธีการทางเทคนิคที่คล้ายกัน (เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลการเชื่อมต่อ และข้อมูลเบราว์เซอร์ ข้อมูลตำแหน่ง ฯลฯ ) อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคุณบนไซต์

(3) เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • บันทึกการใช้เว็บ
  ① เนื้อหาการค้นหาไซต์ การป้อนเนื้อหาและผลการค้นหา
  ② ที่อยู่ไอพี
  ③ ภาษาที่ใช้
  ④ วันที่และเวลาที่เข้าใช้บริการ
  ⑤ คุกกี้ (ดูข้อมูลโดยละเอียดในนโยบายคุกกี้)
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน: เช่น ที่ได้รับจากอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ เบราว์เซอร์ของคุณ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึง CGTN
  ① ข้อมูลการกำหนดค่า
  ② หมายเลขเวอร์ชันอุปกรณ์
 • ข้อมูลตำแหน่ง: เมื่อคุณเปิดฟังก์ชันระบุตำแหน่งอุปกรณ์และใช้บริการที่มีให้ตามตำแหน่ง เราจะใช้ข้อมูลต่างๆ สำหรับตำแหน่งหลังจากได้รับความยินยอมจากคุณ
  ① ที่อยู่ IP
  ② และข้อมูลเซ็นเซอร์อื่น ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลตำแหน่งได้
 • เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ CHANGAN อาจบันทึก
  ① หมายเลขเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

4. ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม

เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรากับคุณ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ตัวแทนจำหน่ายของเรา ผู้ให้บริการของเรา เราจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 25 ของ PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ

ส่วนที่ 3 เราเพียงต้องการการอนุญาตจากคุณเพื่อเปิดการอนุญาตต่อไปนี้เพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา.

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เราอาจขอให้คุณอนุญาตในการเปิดการอนุญาตต่อไปนี้ และการปฏิเสธที่จะเปิดการอนุญาตเหล่านี้อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้สิทธิ์แก่คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

การอนุญาตเหล่านี้รวมถึงเครือข่ายและตำแหน่ง ดังแสดงในตารางด้านล่าง:


การอนุญาต คำอธิบาย วัตถุประสงค์
ตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อคุณใช้บริการทดลองขับ เราอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานการอนุญาตตำแหน่ง เราจะไม่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งของคุณอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่กรณีจำเป็นสำหรับฟังก์ชันการทำงานหรือบริการ ระบุตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด

เรารวบรวมเฉพาะการอนุญาตที่กล่าวถึงในคำอธิบายข้างต้น และจะไม่ขอการอนุญาตเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดด้านการทำงาน คุณสามารถเลือกที่จะปิดการอนุญาตบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาในฟังก์ชันการตั้งค่าอุปกรณ์ คุณสามารถจัดการการอนุญาตของคุณและปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีป๊อปอัพแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้สามารถจัดการได้บทที่ 3 เราเปิดเผยและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ส่วนที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ภายใต้สถานการณ์ปกติ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่ลงนามกับคุณ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก และเราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเสมอเมื่อเปิดเผยข้อมูลของคุณ ปฏิบัติตามหลักการจำกัดวัตถุประสงค์และความจำเป็นขั้นต่ำ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดมีดังนี้:

1. บริษัทในเครือของบริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายตลอดจนภาระผูกพันตามสัญญาที่ลงนามระหว่างเรากับคุณ และจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สมบูรณ์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานในเครือของ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโดยได้รับความยินยอมจากคุณตามนโยบายนี้ หรือตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของบริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะอธิบายไว้ในนโยบายนี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือดังต่อไปนี้:

 • บริษัท ฉางอัน ออโต้ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด

2. ผู้ให้บริการของบริษัท ฉางอัน ออโต้ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้ให้บริการเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและภาระผูกพันตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเรากับคุณ และเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สมบูรณ์ เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการเพื่อให้บริการและลงนามในสัญญา กำหนดให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้กับเรา และเพื่อใช้มาตรการด้านเทคนิค ระบบ และการจัดการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ให้บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (1) ผู้ให้บริการด้านไอที; (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและผู้ให้บริการคลาวด์ (๔) ผู้ให้บริการรับจัดงานอีเว้นท์ (5) ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์

3. คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท CHANGAN Auto Sales (Thailand) Co., Ltd
เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันตามสัญญากับคุณ และจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สมบูรณ์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจ และลงนามในข้อตกลงกำหนดให้คู่ค้าทางธุรกิจไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ และเพื่อใช้มาตรการด้านเทคนิค ระบบ และการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คู่ค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าอื่น ๆ

4. บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด
เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายบางประการ เช่น ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตาม หรือสิทธิ์ที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง

5. หากกฎหมายกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน

ส่วนที่ 2 การจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและสร้างเกี่ยวกับคุณในขณะที่ดำเนินการและจัดการ เว็บไซต์ CHANGAN ในประเทศไทยจะถูกจัดเก็บไว้ในห้องเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ข้อกำหนดทางกฎหมาย สิทธิ์ของคุณ และอื่น ๆ แต่ไม่นานเกินที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม

เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิค การจัดการ และระบบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ และเพื่อลดความเสี่ยงของการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการไม่สามารถเข้าถึงได้ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราดำเนินการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลดความไวของข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล ไฟร์วอลล์ และการควบคุมการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลบทที่ 4. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั่วโลกอย่างไร

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยปกติเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรากับคุณ บรรลุการใช้งานตามหน้าที่ของคุณและรับรองการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงของยานพาหนะของคุณ ให้บริการช่วยเหลืออื่น ๆ ฯลฯ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่สามนอกประเทศไทย หรือให้บริษัทในเครือของเราในประเทศที่สามเข้าถึงได้ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนหรือเปิดเผยภายในกลุ่มบริษัท

หากมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่สามต่ำกว่าในประเทศไทยหรือในประเทศที่หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องยอมรับให้เป็นประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับประเทศไทย เราจะใช้มาตรการคุ้มครองที่เทียบเคียงได้กับ PDPA เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกโอนไปยังประเทศที่สามจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับที่กำหนดในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เราจะทำสัญญาหรือสร้างกฎเกณฑ์ของบริษัทที่มีผลผูกพันกับผู้รับในประเทศที่สาม หรือเราจะใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศไทย โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในนโยบายนี้บทที่ 5. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย เราจะตรวจสอบและอัปเดตกลไกความปลอดภัยที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลเป็นประจำเพื่อให้การป้องกันการละเมิดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้การเข้ารหัสเพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับของ ข้อมูล ส่วนบุคคล เราใช้กลไกการป้องกันที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการโจมตีข้อมูลที่เป็นอันตราย และเราปรับใช้กลไกควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลส่วน บุคคล เราได้จัดตั้งองค์กรพิเศษด้านการปฏิบัติ ตาม ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและระบบการจัดการสำหรับพนักงาน บุคคลที่สาม ฯลฯ เราจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานถึงความสำคัญของการปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะคัดเลือกผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างรอบคอบ และดำเนิน การตรวจสอบการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประจำ

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยทราบตามข้อกำหนดของ PDPA ในกรณีที่เป็นไปได้ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากทราบถึงการละเมิดข้อมูล เว้นแต่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ หาก การละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการ ละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หากคุณเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกบุกรุก หรือหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการปกป้องข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในนโยบายนี้บทที่ 6. เราจะปกป้องสิทธิ์ของคุณอย่างไร

เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณตระหนักดีถึงสิทธิ์ทั้งหมดของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติทั่วไปในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

ส่วนที่ 1. สิทธิในการเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ตามมาตรา 30 และ 31 ของ PDPA คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้

คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ compliance@changan.co.th เพื่อยื่นคำขอสำหรับการเข้าถึงและการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราอาจถ่ายโอนสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมไว้ให้กับคุณโดยตรงหรือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแต่งตั้ง และเราจะ จัดเตรียมวิธีการถ่ายโอนที่เหมาะสมให้กับคุณ

ส่วนที่ 2 สิทธิในการคัดค้าน

ตามมาตรา 32 ของ PDPA คุณมีสิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เป็นปัญหา เช่น คุณมีสิทธิ์คัดค้านการตลาดทางตรง

คุณสามารถส่งคำร้องถึงเราเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งอีเมลไปที่ compliance@changan.co.th

ส่วนที่ 3 สิทธิในการลบหรือทำลาย

ตามมาตรา 33 ของ PDPA คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนามเพื่อให้กลายเป็นข้อมูลนิรนามซึ่งไม่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไปนี้:

1. ถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ
2. ถ้าได้มีการบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว, ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น (เช่น คุณ ไม่ได้เป็นเจ้าของ CHANGAN Auto อีกต่อไป ฯลฯ)
3. ถ้าเรารวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากคุณคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
4. ถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกละเมิดตามสัญญา
5. ถ้าเราได้มีการยุติการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
6. ถ้าคุณเพิกถอนความยินยอมที่อนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
7.กรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสามารถส่งคำขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการส่งอีเมลไปที่ compliance@changan.co.th

หากเราตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อคำขอของคุณ ในการลบหรือการทำลาย เราจะแจ้งให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเราในเวลาเดียวกันและขอให้พวกเขาลบหรือทำลายมัน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือหากหน่วยงานเหล่านี้ได้รับความยินยอมต่างหากจากคุณ

เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อจำกัดทางเทคนิค เราไม่อาจลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นนิรนามจากระบบได้ในทันที ในช่วงเวลานี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย และ จะไม่ดำเนินการประมวลผลใดๆ เพิ่มเติม โดยปล่อยให้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเรียกคืนหรือเข้าถึงได้

ส่วนที่ 4 สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

ตามมาตรา 34 ของ PDPA คุณมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล แต่โปรดอนุญาตให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาหนึ่ง
2. การประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย และคุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
3. เมื่อไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่คุณมีความจำเป็นต้องร้องขอให้มีการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมาย
4. เมื่อเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือทบทวนเพื่อพิสูจน์ว่าการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่าอยู่บนพื้นฐานของข้อยกเว้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านของคุณ

บทที่ 5 สิทธิในการแก้ไข

ตามมาตรา 35 ของ PDPA หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขให้ถูกต้องหรือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้

คุณสามารถส่งคำร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ compliance@changan.co.th

บทที่ 6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

คุณมีสิทธิที่จะให้หรือเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา คุณสามารถส่งคำขอเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ compliance@changan.co.th หลังจากที่คุณเพิกถอนความยินยอมแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอมของคุณอีกต่อไป แต่การตัดสินใจเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมแล้ว .

บทที่ 7 การตอบสนองต่อคำขอและการร้องเรียน

เพื่อปกป้องสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณผ่านคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฯลฯ ก่อนที่จะยอมรับคำขอของคุณ และเราจะให้การตอบรับคำขอของคุณภายในสามสิบวันนับจากวันที่ร้องขอ บางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าสามสิบวันหากคำขอของคุณซับซ้อนเป็นพิเศษหรือหากคุณได้ส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในกรณีเช่นนี้ เราจะแจ้งและคอยอัปเดตให้คุณทราบ

โดยหลักการแล้ว เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับคำขอที่สมเหตุสมผล แต่เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอซ้ำๆ หลายครั้งซึ่งไม่สมเหตุสมผล ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เราอาจปฏิเสธคำขอที่ไม่มีมูลความจริง ต้องใช้วิธีการทางเทคนิคที่มากเกินไป (เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลถึงกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน) ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ

ตาม PDPA หากคุณเชื่อว่าการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผิดกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศไทย: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES .

บทที่ 8 เราอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณได้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 1. เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา
 2. เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ ความมั่นคงทางการเงิน ฯลฯ
 3. เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณะและผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
 4. เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบสวนอาชญากรรม การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการบังคับคดี
 5. เรามีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงว่าคุณมีเจตนาร้ายหรือการละเมิดสิทธิ์
 6. การตอบสนองต่อคำขอของคุณจะนำไปสู่ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณหรือของบุคคลหรือองค์กรอื่น
 7. กรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


บทที่ 7. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อย่างไร

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เป็นหลัก ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่สามารถสร้างบัญชีของตนเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทันที หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เฉพาะตามหลักของกฎหมายนอกเหนือจากหลักของความยินยอมบทที่ 8. วิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

ส่วนที่ 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อยอมรับและจดจำคุณ มันถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ เว็บไซต์และอีเมลที่เราได้รับ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบโดยละเอียดในประเทศไทย คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้คืออะไรและวิธีการทำงานสามารถพบได้ในคู่มือคุกกี้ของสหภาพยุโรป: นโยบายคุกกี้ (europa.eu )

ส่วนที่ 2 วิธีที่เราใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันช่วยให้เราวิเคราะห์การใช้งานของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ CHANGAN เราจะส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ของคุณและไปยัง Google เราสัญญาว่าเราจะไม่ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

ส่วนที่ 3 เราใช้คุกกี้ประเภทใด


Cookie Cookie field Purposes
Google Analytics IDE
_auc
_ga
_gat_newsTracker
_gat_webTracker
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประมาณจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและหน้าที่พวกเขาเยี่ยมชม จากนั้นเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาของเรา


บทที่ 9. เราจะอัปเดตนโยบายนี้อย่างไร

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสำคัญ เราจะพิจารณาความยินยอมของคุณที่ถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอีกครั้ง เราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้บนหน้านี้เป็นระยะๆ และจะเก็บเวอร์ชันเก่าเอาไว้ คุณสามารถ ส่งคำขอให้เราขอสำเนาเวอร์ชันย้อนหลังได้โดยส่งอีเมลไปที่ compliance@changan.co.th

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะจัดให้มีประกาศที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประกาศพิเศษในหน้าเรียกดู ประกาศป๊อปอัป ฯลฯ) และขอความยินยอมจากคุณอีกครั้งหากจำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความหมายของนโยบายนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรูปแบบบริการของเรา เช่น วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล วิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
2. เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงสร้างความเป็นเจ้าของ โครงสร้างองค์กร ฯลฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมข้อมูลเนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ การล้มละลาย และการควบรวมกิจการ ฯลฯ
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหลักในกรณีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้ามพรมแดน และสถานการณ์อื่น ๆ
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสิทธิของคุณในการเข้าร่วมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการใช้สิทธิของคุณ
5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการร้องเรียนที่รับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบทที่ 10. ติดต่อเราได้อย่างไร

เมื่อและหากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

อีเมล์: compliance@changan.co.th
ที่อยู่: เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ GN2201-04 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 10320

เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับข้อมูลของคุณ และขอขอบคุณสำหรับความอดทนและความเข้าใจของคุณ เมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนและปริมาณคำขอ ระยะเวลาการตอบกลับดังกล่าวอาจถูกขยายออกไปได้เมื่อจำเป็นCHANGAN